top of page

Servicevoorwaarden

Algemene voorwaarden voor het hotelverblijfcontract voor het Landidyll Haus Nesemeyer in Bad Laer (vanaf november 2014)

 

 1. domein

  1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op contracten voor de huur van hotelkamers voor accommodatie en alle andere diensten en leveringen die het hotel in dit kader voor de klant levert (hotelaccommodatiecontract). De term "hotelaccommodatiecontract" omvat en vervangt de volgende termen: logies, gastenverblijf, hotel, hotelkamercontract.

  2. Voor het onder- of opnieuw verhuren van de ter beschikking gestelde kamers en het gebruik ervan voor andere doeleinden dan accommodatie is de voorafgaande schriftelijke toestemming van het hotel vereist, waarbij wordt afgezien van § 540 lid 1 zin 2 BGB als de klant geen consument is.

  3. De algemene voorwaarden van de klant zijn alleen van toepassing indien dit vooraf uitdrukkelijk is overeengekomen.

 2. Sluiting van contract, partners, verjaringstermijn

  1. De contractpartners zijn het hotel en de klant. Het contract komt tot stand wanneer het hotel de aanvraag van de klant accepteert. Het staat het hotel vrij om de kamerreservering in tekstvorm te bevestigen.

  2. Alle vorderingen jegens het hotel verjaren één jaar na het ingaan van de wettelijke verjaringstermijn. Dit geldt niet voor schadeclaims of andere claims als deze gebaseerd zijn op opzettelijk of grof nalatig plichtsverzuim van het hotel.

 3. Diensten, prijzen, betaling, compensatie

  1. Het hotel is verplicht de door de klant geboekte kamers beschikbaar te houden en de overeengekomen diensten te verlenen.

  2. De klant is verplicht de overeengekomen of geldende hotelprijzen te betalen voor ter beschikking gestelde kamers en voor andere gebruikte diensten. Dit geldt ook voor diensten die rechtstreeks of via het hotel door de klant worden besteld en die door derden worden geleverd en door het hotel worden betaald.

  3. De overeengekomen prijzen zijn inclusief de ten tijde van het sluiten van de overeenkomst geldende belastingen en lokale heffingen. Niet inbegrepen zijn lokale belastingen, die door de gast zelf verschuldigd zijn volgens de respectievelijke gemeentelijke wetgeving, zoals toeristenbelasting. -bb3b-136bad5cf58d_
   Bij wijziging van de wettelijke omzetbelasting of invoering, wijziging of afschaffing van lokale belastingen op het serviceobject na het sluiten van de overeenkomst, worden de prijzen dienovereenkomstig aangepast. Bij overeenkomsten met consumenten geldt dit alleen als de periode tussen het sluiten van de overeenkomst en de nakoming van de overeenkomst meer dan vier maanden bedraagt.

  4. Het hotel kan zijn goedkeuring van een latere vermindering van het aantal geboekte kamers, de hotelservice of de verblijfsduur van de klant afhankelijk maken van de prijs voor de kamer en/of voor de andere diensten van het hotel.

  5. Hotelfacturen zonder vervaldatum zijn binnen tien dagen na ontvangst van de factuur zonder aftrek te betalen. Het hotel kan te allen tijde de onmiddellijke betaling van opeisbare vorderingen van de klant eisen. Indien de klant in gebreke is met betalen, zijn de wettelijke regels van toepassing. Het hotel behoudt zich het recht voor om hogere schade te bewijzen.

  6. Het hotel heeft het recht om bij het sluiten van het contract van de klant een redelijke vooruitbetaling of borgsom, bijvoorbeeld in de vorm van een creditcardgarantie, te verlangen. De hoogte van het voorschot en de betalingsdata kunnen schriftelijk in het contract worden overeengekomen. Bij vooruitbetalingen of borgsommen voor pakketreizen blijven de wettelijke bepalingen onaangetast. Indien de klant in gebreke is met betalen, zijn de wettelijke regels van toepassing.

  7. In gerechtvaardigde gevallen, bijv. als de klant een betalingsachterstand heeft of als de omvang van het contract wordt verlengd, heeft het hotel het recht om een voorschot of borg in de zin van paragraaf 3.6 hierboven of een verhoging van het voorschot of de borg te eisen overeengekomen in het contract tot het volledig overeengekomen bedrag, ook na het sluiten van het contract tot aan de aanvang van het verblijf schadevergoeding te eisen.

  8. Het hotel heeft ook het recht om bij aanvang en tijdens het verblijf een redelijke vooruitbetaling of waarborgsom in de zin van paragraaf 3.6 te vragen voor bestaande en toekomstige claims die voortvloeien uit het contract, voor zover deze niet al is verstrekt in overeenstemming met paragraaf 3.6 en/of sectie 3.7 hierboven werd.

  9. De klant kan alleen een vordering van het hotel verrekenen of verrekenen met een onbetwiste of juridisch bindende vordering.

 4. Intrekking door de klant (annulering, annulering)/ niet-gebruik van de hoteldiensten (no show)

  1. De klant kan het met het hotel gesloten contract alleen herroepen als in het contract uitdrukkelijk een herroepingsrecht is overeengekomen, als er een ander wettelijk herroepingsrecht bestaat of als het hotel uitdrukkelijk instemt met de annulering van het contract. De overeenkomst van een herroepingsrecht en de eventuele instemming met de annulering van een contract moeten in tekstvorm worden gedaan.

  2. Indien tussen het hotel en de klant een afspraak is gemaakt voor kosteloze herroeping van het contract, kan de klant het contract tot aan dat moment herroepen zonder dat dit aanleiding geeft tot betaling of schadeclaims van het hotel. Het herroepingsrecht van de klant vervalt als hij zijn recht om zich terug te trekken uit het hotel niet uitoefent op de afgesproken datum.

  3. Indien een herroepingsrecht niet is overeengekomen of reeds is verlopen, er ook geen wettelijk herroepingsrecht of opzegging bestaat en het hotel niet akkoord gaat met een annulering van het contract, behoudt het hotel ondanks niet-gebruik het recht op de overeengekomen vergoeding van de dienst. Het hotel moet zowel de inkomsten uit verhuur van de kamers aan andere partijen als de bespaarde kosten verrekenen. Als de kamers niet elders worden verhuurd, kan het hotel een forfaitaire inhouding doen voor bespaarde kosten. In dit geval is de klant verplicht om ten minste 80% van de contractueel overeengekomen prijs te betalen voor accommodatie met of zonder ontbijt en voor arrangementen met diensten van derden, 60% voor halfpension en 50% voor volpension. Het staat de klant vrij om te bewijzen dat de bovengenoemde vordering niet of niet voor het vereiste bedrag is ontstaan.

 5. annulering van het hotel

  1. Indien is overeengekomen dat de klant het contract binnen een bepaalde periode kosteloos kan herroepen, heeft het hotel het recht om gedurende deze periode het contract op te zeggen als er vragen zijn van andere klanten over de contractueel geboekte kamers en de klant , na onderzoek door het hotel, met een redelijke termijn niet afstand gedaan van zijn herroepingsrecht.

  2. Indien een overeenkomstig paragraaf 3.6 en/of paragraaf 3.7 overeengekomen of aangevraagde vooruitbetaling of waarborgsom ook na het verstrijken van een door het hotel vastgestelde redelijke termijn niet wordt betaald, heeft het hotel bovendien het recht om de overeenkomst te beëindigen.

  3. Bovendien heeft het hotel het recht om het contract om een objectief gerechtvaardigde reden buitengewoon op te zeggen, in het bijzonder als

  4. Overmacht of andere omstandigheden waarvoor het hotel niet verantwoordelijk is, maken het onmogelijk om het contract na te komen;

  5. kamers of kamers zijn verwijtbaar geboekt met misleidende of valse informatie of met het verzwijgen van essentiële feiten; De identiteit van de klant, het vermogen om te betalen of het doel van het verblijf kan essentieel zijn.

  6. het hotel heeft gegronde redenen om aan te nemen dat het gebruik van de dienst de goede gang van zaken, de veiligheid of de reputatie van het hotel in het openbaar in gevaar kan brengen, zonder dat dit te wijten is aan de controle of organisatie van het hotel;

  7. het doel of de reden van het verblijf is onrechtmatig;

  8. er is een overtreding van bovenstaand nummer 1.2.

  9. De gerechtvaardigde terugtrekking van het hotel rechtvaardigt geen vordering tot schadevergoeding van de klant.

 6. Kamer terbeschikkingstelling, oplevering en teruggave

  1. De klant verkrijgt geen recht op het ter beschikking stellen van bepaalde kamers, tenzij dit uitdrukkelijk is overeengekomen.

  2. Geboekte kamers staan op de afgesproken aankomstdag vanaf 12.00 uur ter beschikking van de klant. De klant heeft geen recht op eerdere beschikbaarheid.

  3. Op de afgesproken vertrekdag dienen de kamers uiterlijk om 10.00 uur ontruimd te zijn en ter beschikking te worden gesteld aan het hotel. Daarna kan het hotel 50% van de volledige accommodatieprijs (catalogusprijs) in rekening brengen vanwege het vertraagd verlaten van de kamer voor contractueel gebruik tot 18.00 uur en 90% vanaf 18.00 uur. Dit rechtvaardigt geen contractuele aanspraken van de klant. Het staat hem vrij om aan te tonen dat het hotel geen of een aanzienlijk lagere claim heeft voor gebruiksvergoedingen.

 7. Aansprakelijkheid van het hotel

  1. Het hotel is aansprakelijk voor schade aan leven, lichaam of gezondheid waarvoor het verantwoordelijk is. Bovendien is het aansprakelijk voor andere schade die is gebaseerd op een opzettelijk of grof nalatig plichtsverzuim door het hotel of op een opzettelijk of nalatig schending van contractuele verplichtingen door het hotel. Een plichtsverzuim door het hotel is gelijk aan dat van een wettelijke vertegenwoordiger of plaatsvervangende agent. Verdere aanspraken op schadevergoeding zijn uitgesloten, tenzij anders geregeld in dit artikel 7. Mochten er storingen of defecten optreden in de dienstverlening van het hotel, dan zal het hotel zich inspannen om de situatie te verhelpen als het hiervan op de hoogte is of als de klant onmiddellijk een klacht indient. De klant is verplicht al datgene te doen wat voor hem redelijk is om de storing te verhelpen en eventuele schade tot een minimum te beperken.

  2. Het hotel is aansprakelijk jegens de klant voor binnengebrachte artikelen volgens de wettelijke bepalingen. Het hotel raadt aan gebruik te maken van de hotel- of kamerkluis. Indien de gast geld, waardepapieren en kostbaarheden met een waarde van meer dan 800 euro of andere zaken met een waarde van meer dan 3.500 euro wil meenemen, dient hiervoor een aparte bewaarovereenkomst met het hotel te worden afgesloten.

  3. Indien de klant, ook tegen betaling, een parkeerplaats in de hotelgarage of in de hotelparkeerplaats ter beschikking wordt gesteld, ontstaat er geen bewaarcontract. The Hotel  is alleen aansprakelijk in geval van verlies of schade aan motorvoertuigen die geparkeerd of gemanoeuvreerd zijn op het hotelterrein en hun inhoud in overeenstemming met de bovenstaande clausule 7.1, zinnen 1 tot 4.

  4. Weckaufträge werden vom Hotel mit größter Sorgfalt ausgeführt.     _cc781905 -5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_     _cc781905-5cde -3194-bb3b-136bad5cf58d_   _cc781905-55d31-5cde-94bb_cf91-31-5cde bad
   Berichten, post en zendingen voor de gasten worden met zorg behandeld. Het hotel neemt tegen betaling de levering, opslag en - op verzoek - verzending ervan over. Het hotel is alleen aansprakelijk in overeenstemming met het bovenstaande artikel 7.1, zinnen 1 tot en met 4.

 8. Slotbepalingen

  1. Wijzigingen en aanvullingen op het contract, de acceptatie van aanvragen of deze algemene voorwaarden moeten in tekstvorm worden gedaan. Eenzijdige wijzigingen of aanvullingen door de klant zijn ongeldig.

  2. De plaats van nakoming en betaling evenals de exclusieve bevoegde rechtbank - ook voor geschillen over cheques en wissels - is Bad Laer bij handelstransacties. Als een contractpartner voldoet aan de vereisten van § 38 Paragraph 2 ZPO en geen algemene bevoegde rechtbank in Duitsland heeft, is de bevoegde rechtbank in Duitsland Slecht Laer.

  3. Duits recht is van toepassing. De toepassing van het VN-kooprecht en wetsconflicten is uitgesloten.

  4. Indien afzonderlijke bepalingen van deze algemene voorwaarden ongeldig of nietig zijn of worden, tast dit de geldigheid van de overige bepalingen niet aan. Daarnaast zijn de wettelijke bepalingen van toepassing.

bottom of page